Общи правила и условия

Версия за октомври 2022 г.

Целта на настоящите общи условия е да регулират договорните отношения между клиента и дружеството с ограничена отговорност Beltia Automotive, собственик на марката The Classic Car Factory, чието седалище се намира на адрес 4540 AMAY Rue Waloppe n°2 и е регистрирано в Banque-Carrefour des Entreprises под номер 0892.283.303;

Наричано по-долу „Дружеството“;

Терминът „Клиент“ се отнася за всяко лице, частно лице или компания, което използва услугите или закупува продуктите на Дружеството.

Член 1 – Обща информация

§1. Настоящите общи условия се прилагат за изброените по-долу услуги, предоставяни от Дружеството, за които клиентът е дал съгласието си. Този списък включва, но не се ограничава до следното:
– бизнесът за отдаване на превозни средства под наем, наричан по-долу „услугата(ите)“ или „отдаването под наем“.
– онлайн продажбата на колекционерски аксесоари за моторни спортове, наричани по-нататък с общия термин „артикулите“ или „поръчките“.
§2. Настоящите общи условия се прилагат и за всяка услуга, която не е обхваната по-горе, предоставяна от Дружеството като част от неговата дейност и която е изрично посочена на клиента.
§3. Във всеки случай клиентът на уебсайта трябва да е навършил 18 години. Освен това посетителят на гореспоменатия уебсайт се нарича с общото заглавие „Клиент“, за да се опростят термините, използвани в настоящите Общи условия.
§4. Под „поръчка“ разбираме покупката, направена от клиента от уебсайта www.theclassiccarfactory.be.
§5. Настоящите общи условия се прилагат за продажби, извършени както в Белгия, така и в чужбина, и се отнасят до цялото договорно отношение между дружеството и клиента: от подаването на поръчката до плащането и доставката.
§6. Специфичните допълнителни условия, приложени към формуляра за поръчка и/или фактурата, имат предимство пред тези общи условия. Общите условия имат предимство пред всички други общи или специални условия, които не са приложени към формуляра за поръчка и/или фактурата. Те могат да бъдат променяни по всяко време от Дружеството. Последният се задължава да информира клиента възможно най-скоро. Новата версия на Общите условия ще се прилага само за договори, сключени след влизането им в сила.
§7. Клиентът е обвързан с настоящите общи условия от момента на потвърждаване на поръчката на сайта за онлайн продажби www.theclassiccarfactory.be. В случай на наемане на превозно средство, ако е изготвена оферта, клиентът декларира, че е прочел настоящите общи условия и ги е разбрал, като подписва офертата, както е посочено по-горе. Ако офертата е потвърдена по електронен път или по телефона, клиентът е обвързан с настоящите общи условия от момента, в който споразумението е изпратено на Дружеството по електронен път или е потвърдено от Дружеството в писмена форма.

Член 2 – Оферти, цени и договорни документи

§1. След заявка за наем Дружеството издава оферта, валидна за три (3) дни.
§2. Дружеството си запазва правото да поиска депозит в момента на резервацията. Размерът на депозита се определя от Дружеството въз основа на продължителността на наема и/или датата, на която е резервиран наемът.
§3. Дружеството може да поиска от Клиента депозит в зависимост от вида на автомобила. Този депозит трябва да бъде платен в брой при получаване на автомобила от клиента.
§4. Цената на наема зависи от вида на превозното средство и продължителността на периода на наемане.
§5. Плащането на наемната такса от Клиента на Дружеството се извършва преди предаването на автомобила, т.е. преди началото на периода на наемане.
§6. Цените, посочени на сайта за онлайн продажби www.theclassiccarfactory.be, са в евро с ДДС и са валидни към датата на консултацията. Те подлежат на промяна до изчерпване на количествата. Окончателната цена се съобщава на клиента в момента на потвърждаване на продажбата или наема от страна на Дружеството.
§7. За поръчки, направени на сайта за онлайн продажби www.theclassiccarfactory.be, съгласието на клиента се изразява чрез потвърждаване на поръчката на този интернет сайт и чрез пълна регистрация на същия сайт. Дружеството изпраща на клиента потвърждение на поръчката по електронен път (електронна поща). Потвърждението на поръчката включва описание, референтен номер и цена на поръчания(ите) артикул(и). Всяка промяна, направена от клиента, ще доведе до промяна в потвърждението на поръчката и, когато е приложимо, в посочената обща цена.
§8. В случай на поръчка на допълнителни артикули, които не са включени в офертата или поръчката, приложимите общи условия са идентични с тези, определени за първоначално направената поръчка, за която клиентът е дал съгласието си. Всяка поръчка, която не е включена в първоначалната оферта или поръчка, трябва да бъде изрично одобрена от Клиента.
§9. Всяко изменение на поръчката, формулирано от клиента, след подаване на офертата или потвърждаване на поръчката, трябва да получи изричното съгласие на дружеството. След като Дружеството се съгласи, формулираната от Клиента промяна ще доведе до промяна на поръчката и, когато е приложимо, на цената на поръчката.

Член 3 – Отстъпки

На Клиента могат да бъдат предоставени отстъпки или рабати. Тези отстъпки и рабати по никакъв начин не представляват право за Клиента. Освен това те са строго свързани с въпросната поръчка и в никакъв случай не могат да се разглеждат като общо правило.

Член 4 – Анулиране на наемането на превозно средство

§1 В случай на пълна или частична отмяна на наема:
-1. по-малко от 32 дни, но повече от 7 дни преди началото на наемането на превозното средство от Клиента, цялата сума на платения депозит ще бъде задържана от Дружеството и фактурирана на Клиента.
-2. по-малко от 8 дни преди началото на периода на наемане на превозното средство от страна на Клиента, пълната сума на договорения наем остава дължима от Клиента.
§2. В случай на пълна или частична отмяна на наема от страна на Дружеството, Клиентът не дължи такса за наем.

Член 5 – Анулиране на онлайн поръчка от страна на Дружеството

В случай на анулиране на поръчка, направена на уебсайта www.theclassiccarfactory.be от страна на Дружеството, по независещи от него причини (изчезване или недостиг на стока, фалит на доставчик, например и без да се изчерпват), Дружеството се задължава да предложи на Клиента артикули с равностойно естество, стойност и качество. Клиентът е свободен да приеме или да откаже.

Член 6 – Процедура за онлайн плащане и покупка

§1. Артикулите могат да бъдат платени по следния начин:
– Плащане по банков път или в брой в офисите на Дружеството. В случай на покупка, за която плащането не се извършва директно онлайн, Дружеството съобщава информацията за цената, както и номера на сметката, по която Клиентът трябва да плати, за да потвърди поръчката. Веднага след получаване на плащането Дружеството ще изпрати поръчката или ще предостави на Клиента информация, за да може той да получи поръчката си от офисите на Дружеството. Рисковете, свързани с транспорта, се поемат от Клиента веднага след като той получи своята поръчка.
– заплащане на общата сума с ДДС на поръчаните артикули в момента на поръчката на сайта за онлайн продажби www.theclassiccarfactory.be, както е описано в §2 от настоящия член на общите условия за продажба.
§2. Сайтът функционира, както следва:
– 1. Клиентът се свързва с уебсайта на Дружеството и избира артикули, които да постави в кошницата си за пазаруване. По този начин той изразява желанието си да направи поръчка.
– 2. След като се регистрира, клиентът въвежда данните си за доставка и фактуриране. Ще бъде посочена общата сума на поръчката, включително всички данъци и разходи за доставка.
– 3. След като клиентът получи пълно обобщение на своята поръчка, той потвърждава, че желае да премине към етапа на плащане.
– 4. При плащане онлайн Клиентите се пренасочват прозрачно към модула за плащане Сайт, където въвеждат своите предпочитания и параметри за плащане. Дружеството не знае данните за използваната банкова карта. По този начин се гарантира поверителността на информацията. Разходите по сделката се поемат от Дружеството.
– 5. Плащането се изисква от съответната финансова институция.
– 6. В случай на плащане по банков път или в брой в офисите на дружеството, дружеството съобщава на Клиента инструкциите за плащане и условията за доставка в съответствие с §1 от член 6.
– 7. Клиентът получава резултата от транзакцията по електронна поща, който може да разпечата и да запази като автентично доказателство.
– 8. Дружеството извършва следпродажбена обработка, изпраща пратката на Клиента или дава указания на Клиента да получи пратката от неговите офиси в съответствие с настоящите общи условия. Всяка промяна, направена от Клиента, ще доведе до промяна в потвърждението на поръчката и, когато е приложимо, в посочената обща цена. §3. Във всеки случай продуктите, поставени в кошницата за пазаруване или поръчани онлайн, остават собственост на Дружеството до получаване на пълното плащане.
§4. Клиентът остава единствено отговорен за своите данни за контакт. Той/тя трябва да гарантира, че всички необходими промени са направени в тази информация на Сайта, например в случай на нов адрес на електронна поща, за да може стъпка 6 да бъде изпълнена правилно.
§5. Сайтът е създаден възможно най-съвестно. Тя има за цел да представи продуктите, предлагани от дружеството. Информацията на Сайта подлежи на промяна. Поради това клиентът се приканва да провери информацията, с която разполага, преди да осъществи контакт. При никакви обстоятелства Дружеството не е договорно обвързано с каквато и да е информация, предоставена на Сайта.

Член 7 – Процедура за наемане на автомобил онлайн

§1. Сайтът функционира, както следва:
– 1. Клиентът влиза в уебсайта на Дружеството и избира автомобила, който желае да наеме, и датите на наемане. По този начин той изразява желанието си да направи поръчка.
-2. На клиента се изпраща имейл за потвърждение.
– 3. Дружеството изпраща оферта по имейл на Клиента. Тази оферта е валидна за 48 часа, при условие че автомобилът все още е наличен на избраните дати.
– 4. Дружеството моли Клиента да потвърди поръчката с обратен имейл. От клиента се изисква да плати депозит за потвърждаване на поръчката. Депозитът може да бъде платен с банков превод, в брой или с кредитна карта в офисите на Дружеството. Клиентът има 3 работни дни, за да плати депозита. След изтичането на този срок поръчката ще бъде отменена.
-5. Балансът и депозитът трябва да бъдат платени преди да получите автомобила.

Член 8- Право на оттегляне

§1. Клиентът има право на 14-дневен период на размисъл след влизането си във владение на Продукта.
В писмото си за отказ от договора клиентите трябва да посочат пълното си име, пощенски адрес, адрес на електронна поща, телефонен номер и номер на поръчката, както и да уточнят кой(и) продукт(и) се връща(т).
§2. Това право на отказ може да бъде упражнено само при условие, че продуктите, закупени от Сайта, не са били използвани или променяни по никакъв начин и че оригиналната опаковка не е била повредена, че пломбите са непокътнати и че са придружени от фактурата за покупка.
Тъй като продаваните артикули са уникални, редки и колекционерски, всяка, макар и незначителна повреда, като драскотина, отломка или огънат елемент, ще се счита за промяна на продукта. В този случай не може да се упражни правото на оттегляне.
Това право на оттегляне не се прилага за продукти. (I) изработени по мярка, (II) балансиран, (ІІІ) изчерпване на запасите, (IV) или като специална промоция по повод на определени събития §3. В този случай продуктите няма да бъдат върнати, възстановени или разменени.
Това право на отказ позволява на Клиента да върне артикулите на Дружеството за своя сметка в рамките на 14 дни от изпращането на искането. Дружеството се задължава да възстанови всички получени плащания, като ги върне по банковата сметка, с която е извършено онлайн плащането от Клиента, или като предложи ваучери за покупка на Сайта на стойност, равна на цената на върнатия продукт.
При условие че правото на отказ е упражнено в съответствие с формите и условията, посочени в настоящия член, на клиента ще бъде възстановена сумата за покупката в рамките на 14 дни от получаването от Дружеството на върнатия продукт.

Член 9 – Срокове и методи на доставка

§1. В потвърждението за покупка е посочена дата на доставка. Този срок е само ориентировъчен. В случай на доставка след тази дата клиентът няма право да счита продажбата за недействителна. §2. Поръчките, направени в събота или неделя (които не изискват време за изпълнение), ще бъдат обработени в следващия понеделник. Поръчките, подадени на официален празник (които не изискват време за изпълнение), ще бъдат обработени на следващия работен ден.
§3. Дружеството си запазва правото да не извършва доставки през определени периоди. Дружеството се задължава да уведомява предварително своите клиенти. Дружеството ще извърши доставките на направените поръчки веднага след възобновяване на работата.
§4. Срокът за доставка не е задължителен за Дружеството, доколкото доставката се извършва от трета страна превозвач. Поради това Дружеството не носи никаква отговорност за забавяне на доставката по причини, дължащи се на съответния превозвач или на трети страни. Освен това Дружеството не може да бъде държано отговорно при никакви обстоятелства, ако то самото не извърши доставката. Следователно рисковете, свързани с превозвача, се поемат единствено от превозвача, веднага щом продуктите, които трябва да бъдат доставени, му бъдат предадени. В случай на повреда на поръчаната стока поради транспорт и по причини, за които Дружеството не носи отговорност, Дружеството може да се съгласи да замени поръчката на Клиента, ако това е възможно и съгласувано с Клиента. Времето за изпълнение на заместването е идентично с времето за доставка на оригиналната поръчка.
§5. Към сумата на поръчката се добавя еднократна сума, покриваща разходите за доставка.
§6. При получаване на поръчката Клиентът трябва да я провери, преди лицето, извършващо доставката, да си тръгне или да влезе във владение. Всички дефекти трябва да бъдат докладвани незабавно на доставчика и поръчката да бъде отказана. Отказаните продукти се връщат на Дружеството, което ще провери дали може да носи отговорност и при необходимост и при наличие на заместващи продукти ще изпрати нова поръчка.

Член 10 – Гаранция и дефектни продукти

§1 Продуктите, които се продават нови, се покриват от 2-годишна законова гаранция. Продуктите, продавани втора употреба, подлежат на 1-годишна гаранция. Правната гаранция се прилага само за потребители, които купуват продукти за лична употреба.
§2. Всяко несъответствие трябва да бъде докладвано на Дружеството в рамките на 2 седмици от откриването му. В противен случай правната гаранция престава да се прилага.
§3. Дружеството по никакъв начин не носи отговорност за неправилна употреба на продукта или автомобила от страна на купувача.
§4. Законовата гаранция не се прилага, ако купувачът е знаел за дефекта или състоянието на продукта или автомобила в момента на покупката.

Член 11 – Състояние на помещенията и използване на превозното средство

§1. В началото на периода на наемане Дружеството ще поиска от Клиента копие на личната му карта. Клиентът потвърждава, че е получил автомобила в отлично състояние на ремонт и чистота в началото на периода на наемане.
§2. В началото и в края на периода на наемане Дружеството ще извърши проверка на автомобила, за да провери дали е в добро работно състояние и дали е чист. Автомобилът ще бъде върнат на Дружеството в добро техническо състояние и чист. В противен случай Клиентът заплаща разходите за ремонт и почистване по действащите тарифи за заплащане на необходимите дейности. Освен това Дружеството си запазва правото да начислява наемна цена за периода, през който автомобилът не може да се използва, при условие че се фактурира обезщетение. §3. Клиентът е длъжен винаги да използва автомобила за целите, за които е предназначен, внимателно и старателно („като добър баща на семейството“).
§4. Дружеството не носи отговорност за щети, възникнали в резултат на неправилно използване на наетия автомобил.
§5. Дружеството не носи отговорност, ако Клиентът наруши Кодекса за движение по пътищата или друго законодателство, свързано с наетия автомобил.
§6. Дружеството в никакъв случай не може да бъде държано отговорно за възстановяване на щети, претърпени от Клиента или от трети лица, които са причинени от неизправност на наетия автомобил, независимо от причината, през целия период на наемане.
§7. Клиентът е отговорен за всички последствия от неразрешеното използване на автомобила от трети лица.

Член 12 – Изземване, кражба и повреда

§1. Клиентът е длъжен да информира Дружеството в рамките на 24 часа за всяко изземване на наетото превозно средство. Клиентът е длъжен също така да информира Дружеството в рамките на 24 часа за всяка кражба или пълно или частично унищожаване на наетия автомобил. Дружеството не носи отговорност за конфискация, повреда или кражба по време на периода на наемане.
§2. Клиентът поема всички разходи, свързани с това конфискуване, и ще трябва да плати наема на автомобила до връщането му на Дружеството.
§3. Клиентът е отговорен за всяко изземване, кражба, изчезване, вандализъм, взлом или повреда на наетия автомобил. В случай на пълно разваляне на наетото превозно средство, Клиентът е длъжен да заплати на Дружеството новата стойност на наетото превозно средство в случай на превозни средства на възраст под 15 години или стойността на превозното средство при препродажба, ако то е на възраст най-малко 15 години, в рамките на една седмица от унищожаването.

Член 13 – Лични данни

§1. Всички лични данни, отнасящи се до Клиента, както е определено в Европейския регламент за защита на данните 2016/679 (РГЗД), се обработват в съответствие с този регламент. Тези данни се обработват и съхраняват единствено за правилното изпълнение на договорните отношения между страните и при никакви обстоятелства не се предават на трети страни за други цели.
§2. Данните, съхранявани от Дружеството, са следните: фамилно име, име, адрес, имейл адрес, телефонен номер и, когато е приложимо, номер на сметка и номер на банкова карта.
§3. Клиентът има възможност да: (i) да възрази, при обикновено искане и безплатно, срещу обработването на неговите/нейните лични данни по сериозни и законни причини, освен ако такова възражение прави невъзможно правилното изпълнение на договорните отношения между страните; (ii) да получи безплатен достъп до данните, които се отнасят до него/нея, съхранявани от Дружеството, и да поиска коригиране на всички данни, които са непълни, неточни или неуместни; (iii) да поиска изтриване на данните, отнасящи се до него/нея, от Дружеството, при условие че Дружеството не е задължено да съхранява данните поради правно задължение; (iv) да поиска преносимост на своите данни, съхранявани от Дружеството, към трета страна; (v) да оттегли, когато е приложимо, по всяко време съгласието си за обработване на данни единствено въз основа на съгласие.
§4. Всяко искане, свързано с горепосоченото, трябва да бъде изпратено в писмен вид до централния офис на Дружеството по пощата или по електронна поща на адрес info@theclassiccarfactory.be.
§5. Дружеството може да разкрие лична информация на трети страни по искане на всеки орган, който е законно упълномощен да отправи такова искане. Дружеството може също така да ги разкрие, ако такова разкриване се изисква добросъвестно, за да се спазят законите и разпоредбите или за да се защитят или защитят неговите права или собственост.

Член 14 – Жалби

Всяка претенция от страна на Клиента, с изключение на тези, които евентуално са посочени в дадена статия, трябва да бъде направена в писмен вид най-късно 7 дни след настъпването на събитието, което поражда претенцията, както е видно от пощенското клеймо. Дружеството се ангажира да положи всички усилия за намиране на приятелско решение, което да удовлетворява всички страни. При условие че Клиентът предяви претенция в рамките на сроковете, посочени по-горе, и при условие че Дружеството приеме това, претендираната сума ще бъде ограничена до стойността на съответните Продукти или Услуги.

Член 15 – Недействителност

Недействителността на която и да е разпоредба от настоящите общи условия не засяга по никакъв начин валидността на настоящите общи условия като цяло. Ако дадена клауза бъде обявена за недействителна, страните се задължават да сключат клауза с подобно действие и да я включат в настоящите общи условия.

Член 16 – Прилагане на белгийското право

Настоящите общи условия, както и всички спорове относно валидността, тълкуването или изпълнението на настоящите общи условия, се подчиняват на белгийското законодателство.
Всички разпоредби, които не са посочени в настоящите общи условия, се уреждат от белгийското законодателство.

Член 17 – Разрешаване на спорове и компетентни съдилища

В случай на спор се предпочита медиация между Дружеството и Клиента. Ако обаче не е възможно да се постигне споразумение, компетентни са съдилищата в съдебния район на седалището на дружеството.

Item added to cart.
0 items - 0